ImaxTree by launchmetrics
//

ImaxTree by launchmetrics

Jeste li se ikad zapitali što činite kad svojim prijateljicama i prijateljima za Novu godinu želite sreću? Dakako, ne činite ništa loše ni površno, no sreća i dalje ostaje efemeran koncept koji nam glatko izmiče iz ruku bez pomnije filozofske analize. Engleski je jezik ovdje konceptualno mnogo precizniji nego hrvatski: sreća koncipirana kao smiraj i mentalno blagostanje ned­vojbeno je happiness, dok je nasumična sreća neza­služenih prilika luck. Na prvi i najneviniji pogled, ako se nismo odlučili za blagostanje, doima se kao da im želimo ostvarenje svih snova i onu vrstu nasumične sreće pobjednika na Hrvatskoj lutriji ili prirodnoj lu­triji dobrog izgleda. Želimo im da pobiju zakone vje­rojatnosti i svoje prirodne sposobnosti kako bi uozbi­

ljili više od onoga za što su kadri. Međutim, takva je vrsta nasumične sreće, naravno, ili nepostojeća ili vrlo rijetka. Ona nužno zahtijeva pobijanje sićušne vjerojatnosti da su baš oni ljudi kojima će se dogoditi nešto grandiozno i koji će se, usprkos svim prepreka­ma, uspeti ljestvama društvene stratifikacije. Također, ona vrsta sreće o kojoj govore ljudi uvjereni u manifestaciju i koji u snagu pozitivnog razmišljanja o željenim ciljevima upliću suspektno protumačenu kvantnu fiziku također nije osobito uvjerljiva.

Quote icon Black quote icon

U društvenom svijetu kasnog kapitalizma dvadesetih godina 21. stoljeća istinska nezaslužena i nasumična sreća jest privilegij, rođenje sa zlatnom žlicom u usti­ma koja vas lišava jarma života prosječne osobe.

Sklizavi koncept sreće možda možemo barem ugru­bo zahvatiti okrenemo li se kultnom francuskom so­ciologiju Pierreu Bourdieu koji je definirao nekoliko vrsta društvenog kapitala potrebnih za socijalni, sta­tusni i kulturni uspon, a onda i rad švicarskog popu­larnog filozofa i književnika Alaina de Bottona. Bourdieouva teorija kapitala nalaže da posjedovanje različitih vrsta kapitala svojim vlasnicima jamči bo­lje položaje na ljestvama društvene stratifikacije i njihove uzorke društvenog ponašanja. Bourdieu se prvenstveno bavio trima vrstama društvenog kapi­tala - ekonomskim, kulturnim i društvenim kapita­lom - pa za početak možemo razraditi što je doista mi­slio govoreći o te tri vrste uistinu ničime zasluženih privilegija. 

Quote icon Black quote icon

EKONOMSKI KAPITAL ne jamči da ćemo djecu upisati na najbolje svjetske fakultete, NO AKO POKAŽU TALENT, ZASIGURNO ĆEMO IM moći pokriti vrtoglave cijene PREDDIPLOMSKIH, DIPLOMSKIH ILI doktorskih studija

Prema Bourdieu, svatko opstoji u zasebnom polju koje konstituira strukturiran hijerarhijski prostor složenih pravila ponašanja i hijerarhijskih odnosa. Ekonomski kapital točno je ono kao što zvuči: imetak dostatan da se tako privilegirani pojedinci – poput psihološki bespovratno razorene djece fiktivnog me­dijskog mogula Logana Roya u kultnom „Nasljeđu“ – mogu nauživati tihog luksuza besprijekorno kroje­nih brendova koji skrivaju apsurdne cijene svojih kašmirskih džempera od desetak tisuća eura. Manje banalno, ekonomski kapital omogućava nam da slo­bodnije biramo svoje zaposlenje u skladu s privatnim interesima jer naše preživljavanje tada ne ovisi o mjesečnoj plaći u kakvoj enviromentalističkoj nevla­dinoj organizaciji koja nas, sama po sebi, financijski ne bi mogla održavati iznad vode. Kao drugo, eko­nomski kapital ne jamči da ćemo djecu upisati na naj­bolje svjetske fakultete, no ako pokažu talent, zasi­gurno ćemo im moći pokriti vrtoglave cijene preddi­plomskih, diplomskih ili doktorskih studija prven­stveno na Angloameričkim znanstvenim institucija­ma koje generiraju većinu uistinu efektivnog znan­stvenog rada. Neka sveučilišta, poput Sveučilišta u Harvardu, ne traže čak ni dokazanu iznimnost u ra­nijem sustavu obrazovanja, nego baštine spornu kul­turu bivših studenata. Naime, ako vam je netko od ro­ditelja pohađao Harvard, automatski ste primljeni na sveučilište sve dok možete platiti troškove studija. Kulturni kapital onaj je kapital osobe rođene u visoko znanstveno, književno i medijski kultiviranoj obitelji. Psihološka su istraživanja pokazala da je rječnik dje­ce koja tek uče govoriti neodvojivo koreliran s vokabularom njihovih roditelja i količinom knjiga koje posjeduju. Jednostavnije rečeno, kulturni nas kapital nepošteno priprema da u društvo uđemo kao poznavatelji kompleksnih društvenih kodeksa i pritom baratamo besprijekornim poznavanjem naj­novijih ili kanonskih knjiga i filmova o kojima se mora razgova­rati. Bourdieov treći kapital onaj je društveni. Bourdieu je društveni kapital definirao kao agregat svih stvarnih ili poten­cijalnih resursa povezanih s čvrstom mrežom više ili manje institucionalizi­ranih odnosa međusobnog poznavanja i prepoznavanja. Jednostavnije rečeno, ako ste rođeni u obitelji ekonomskih, sociopolitičkih, obrazovnih ili kultur­nih moćnica i moćnika, vjerojatnost da će vas društvo trenutačno prepoznati kao relevantnog dionika svojeg diskur­sa vrtoglavo raste. Sama činjenica va­šeg imena tada postaje svojevrsna ga­rancija vašeg značaja, obrazovanja i sposobnosti. Ova vrsta kapitala, daka­ko, izuzev Harvardove politike bivših studenata, povlači i mračnu stranu me­dalje. Netko uistinu izniman rođen u obitelji prepoznatljivog društvenog ka­pitala morat će se doista potruditi kako bi dokazao da nije nepotistička beba – danas popularizirani en­gleski izraz nepo baby – nego samosvojan pojedinac izvrstan u onome što je odabrao raditi. Naime, zadatak razlikovanja onih koji jednostavno profitiraju od obiteljskog nasljeđa od onih ko­ji svoja postignuća ostvaruju trudom katkad je, pogotovo iz gle­dišta zlih jezika, teži nego što možda očekujemo. 

Getty Images
Getty Images

Getty Images

Nadalje, popularni švicarski filozof i javni govornik Alain de Botton definirao je i četvrti oblik kapitala – statusni ka­pital, koji definira naše mjesto u suvremenom kastinskom sustavu onih rođenjem visokopozicioniranih na druš­tvenoj ljestvici statusnog značaja i onih apsolutno liše­nih moći. Statusni kapital, za De Bottona, povlači i statusnu tje­skobu, osobito očitu u ne­jednakim demokracija­ma kasnoga kapitaliz­ma. Statusnu tjesko­bu najjednostavni­je možemo defini­rati kao nepreki­dan strah od svoje percepcije u tuđim očima kao „neuspješne“ osobe prema današnjim materijalističkim kri­terijima. U jalovoj bitki protiv statusne tjeskobe svatko se svo­jom lukavošću nauštrb truda i rada nastoji uspeti na društve­noj ljestvici. Statusna tjeskoba stoga rezultira impulzivnim kupnjama i pribavljanjem kapitalističkih artikala koji obzna­njuju moć svojeg nositelja. De Botton je statusnu tjeskobu prvi put zamijetio tijekom putovanja u Sjedinjene Američke Države gdje je opazio gotovo kulturološku pojavu kićenja svojeg doma kako bi susjedi bili ljubomorni. Kao do­datni izvor statusne tjeskobe De Botton navodi motivacijsko govorništvo koje pojedince poučava da nisu ispunili svoj istinski potencijal i uvijek imaju prosto­ra za osobni napredak. Ukratko, statu­sna tjeskoba strah je onih koji ne uživa­ju u Bourdieovim oblicima kapitala da će društvo prepoznati njihov kastinski položaj i tako ih tretirati. 

Quote icon Black quote icon

TRADICIONALNO  shvaćena sreća KAO GOMILANJE  NEZASLUŽENIH PRILIKA I BENEFICIJA NIJE NIŠTA  DOLI pobjeda nad zakonima vjerojatnosti

No vratimo se sreći. Iz realističke i zdravorazumske perspektive, tradicio­nalno shvaćena sreća kao gomilanje nezasluženih prilika i beneficija nije ni­šta doli pobjeda nad zakonima vjerojat­nosti. Istinska je sreća, onda, protume­ritokratski princip posjedovanja eko­nomskog, kulturnog, društvenog i sta­tusnog kapitala koji nas od rane dobi ističe kao posebno obrazo­vane i posebno zaslužne. Uslijed znanstvenog konsenzusa o opasnosti Bourdieovih oblika kapitala, mnoga su sveučilišta di­ljem svijeta izoštrila svoje selekcijske kriterije, no i plitak po­gled na većinu lokalnih i internacionalnih fakulteta otkrit će naizgled jednake studentice i studente čije predznanje, voka­bular i životne prilike nipošto nisu jednaki. Poput efemernosti pojma sretnog života, koji se u zbilji, prema The Atlanticovu kolumnistu Arthuru Brooksu, svodi na čvrstu mrežu pri­jatelja, smislen rad i pouzdanje u partnericu i partnera, nasumična se sreća ispostavlja kao krinka kapilarnih odnosa moći koji prožimaju sve interakcije u našem nesavršenom svijetu natjecateljskog kasnog kapita­lizma. Zato kad prijateljima želimo sretnu novu go­dinu, ispravnije je željeti im ono početno blagosta­nje: iskrene međuljudske odnose i priliku da rade ono što ih istinski ispunjava. Naizgled nedohvat­ljiv pojam osobne sreće tada se otkriva kao dohvat­ljiviji od onog drugog tumačenja sreće koje se, ako že­limo ostati iskreni, temelji na ekonomskoj, kulturnoj i društvenoj hijerarhijskoj pobjedi nad drugima.

 

 

Elle stav